ಮಾಸ್ಕ್

ಮಾಸ್ಕ್

CFA3FD5B-ED45-4B02-8884-0A48A1E2397A
 150
5
(1)

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ
ದೇಶಭಕ್ತ ಬರಹಗಳನ್ನು ಮುಖಕವಚದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ನಾವೂ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದೇ

ನನ್ನ ಭಾರತ My Bharath
My Nation My Pride
ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ
EK Bharath Shreshtha Bharath

ನಾಲ್ಕು ಬರಹಗಳ ಮಾಸ್ಕ್ 150/-

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ

ಶ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಳಿಗೆ
ರಾಷ್ಟೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಎದುರು.ಉಮಾಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪಕ್ಕಾದ ರಸ್ತೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ.ಬೆಂಗಳೂರು -560019

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
9739823629
9886736867

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

ಶ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಎದುರು.ಉಮಾಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪಕ್ಕಾದ ರಸ್ತೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ.ಬೆಂಗಳೂರು -560019 ,5600019,Bengaluru

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat